BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, June 14, 2011

TUGASAN BERTULIS
PENGENALAN

Pentaksiran adalah perkataan Latin yang bermaksud ”duduk bersama” antara pentaksir dengan pelajar dan mengesahkan apa yang dilaksanakan oleh pelajar. Melalui pentaksiran yang berterusan ini, guru dapat membuat penilaian berdasarkan kepada tahap pencapaian pelajar dari masa ke masa melalui pengumpulan maklumat dan data dan menganalisis maklumat mengenai tahap kemajuan sesuatu sama ada berbentuk program, individu dan lain-lain.
Pentaksiran dilaksanakan secara berterusan mengikut konteks pengajaran dan pembelajaran seseorang guru dalam sesebuah kelas yang diajarnya. Dalam konteks belajar, pentaksiran boleh menjelaskan tahap pencapaian sebenar seseorang pelajar. Selain itu. Pentaksiran juga boleh dirumuskan sebagai satu pengintegrasian data yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif yang dikumpul untuk menyediakan maklumat mengenai pembelajar, apa yang diajar dan bagaimana ianya diajar.
Melalui proses pentaksiran secara berterusan ini, guru dapat membantu pelajar dalam usaha membaiki tahap pencapaian dan kemajuan pelajar itu sendiri. Semasa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, guru dapat mentaksir tahap pengetahuan pelajar, sikap dan kemahiran yang diaplikasikan oleh pelajar semasa sesi pembelajaran dalam kelas.
Secara umumnya, perancangan pentaksiran hendaklah bebas dari bersifat berat sebelah atau dipengaruhi oleh unsur-unsur ketidakadilan. Dalam konteks ini, guru hendaklah bersikap secara profesional dan keterbukaan. Pentaksiran yang dilaksanakan hendaklah dapat menunjukkan apa yang telah dipelajari hasil daripada sesi pembelajaran dalam kelas dalam bentuk sama ada tugasan bertulis, ujian dan kuiz.
Pentaksiran bukanlah sesuatu yang baru dalam sistem pendidikan di negara ini. Oleh itu, sistem pentaksiran perlu difahami dan dilaksanakan serta diaplikasikan oleh para guru semasa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Melalui pentaksiran, guru dapat mengetahui tahap kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar. Selain itu guru dapat memantau kemajuan pelajar secara berterusan. Sebagai contoh, ujian bulanan yang dijalankan dalam tempoh masa 2 bulan sekali dalam menguji daya ingatan dan pemahaman pelajar terhadap pembelajaran yang telah dipelajari sebelum ini. Dengan pentaksiran, guru dapat memberi dan menetapkan penggredan serta dapat menentukan keberkesanan pengajaran dalam setiap sesi pengajarannya. Melalui pentaksiran yang dilaksanakan oleh para guru, dasar perlaksanaan ini telah dapat membuka mata masyarakat terutamanya ibu bapa bahawa pentaksiran ini dapat membantu meningkatkan tahap keberkesanan pendidikan kerana pentaksiran sebenarnya menilai tahap pencapaian pelajar khususnya dan guru secara amnya.

TUGASAN BERTULIS

Tugasan bertulis ialah tugasan yang termasuk dalam pentaksiran berasaskan alternatif yang ditaksir dalam bentuk pentaksiran secara autentik dan perlakuan. Melalui tugasan bertulis, tahap penguasaan pelajar terhadap tugasan yang diberikan dapat ditaksir berdasarkan kepada sikap, tingkah laku dan pembangunan sosial. Selain itu, pencapaian berasaskan persampelan pemikiran dapat ditaksir semasa pelajar dapat menyelesaikan tugasan dengan hasil yang dikehendaki agar objektif pembelajaran tercapai.
Tugasan bertulis adalah tugasan yang memberi pelajar peluang untuk menjawab secara bebas dan menginteprestasikan jawapan mereka ke dalam bentuk bertulis. Garapan idea dan pendapat hasil daripada dapatan maklumat yang diperolehi dan dirujuki boleh dikembangkan melalui hasil kerja pelajar secara kreatif dan inovatif. Tugasan bertulis melibatkan proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis para pelajar di samping mengaplikasi strategi pengajaran guru dan pembelajaran pelajar semasa dalam kelas. Tugasan bertulis merangkumi penulisan yang berbentuk esei, berstruktur, ulasan kajian penyelidikan sehinggalah kepada penyelidikan berperingkat seperti penghasilan kertas projek dan penghasilan manual.
Dalam melaksanakan tugasan bertulis, pada peringkat sekolah, guru-guru akan memberi bantuan dan galakkan kepada pelajar dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Selain itu, arahan pelaksanaan diberikan secara khusus agar objektif pembelajaran tercapai dan tidak lari dari matlamat asal tugasan tersebut. Melalui tugasan bertulis ini, tahap pencapaian pelajar dapat ditaksir melalui autentik dan pencapaian perlakuan. Kejayaan dalam menghasilkan tugasan bertulis yang diberikan oleh guru sama ada secara individu dan kumpulan dapat membentuk janaan idea dan pendapat pelajar ke dalam bentuk penulisan.
Dalam melaksanakan tugasan bertulis ini, para pelajar digalakkan mengolah dan mencipta idea kreatif dan inovatif berdasarkan kepada sumber rujukan yang ada. Maklumat yang diperolehi melalui sumber rujukan utama seperti buku teks, jurnal, buku rujukan, artikel dan sumber dari internet dapat ditranskripkan kepada tugasan bertulis tersebut dengan cara pencarian maklumat yang padat, ringkas dan jelas ataupun maklumat yang padat, jelas dan huraian setiap satu secara keseluruhan yang terdri daripada maksud dan contoh.
Strategi yang diterapkan oleh guru kepada pelajar seperi kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis serta penerapan teori kecergasan pelbagai dapat menghasilkan satu produk tugasan bertulis yang kreatif di samping strategi lain seperti belajar cara belajar dan penggunaan ICT dalam pembelajaran.


KAEDAH MODEL TUGASAN BERTULIS


Dalam melaksanakan tugasan bertulis, terdapat beberapa kaedah yang perlu diikuti dalam perlaksanaannya. Antaranya ialah :

 Tentukan topik bagi tugasan bertulis
Guru perlu menentukan topik bagi tugasan bertulis yang ingin dilaksanakan bersesuaian dengan tahap dan kebolehan pelajarnya.

 Tentukan format penulisan
Guru perlu menentukan format penulisan yang dikehendaki dalam tugasan
yang diberikan kepada pelajar. Contohnya pengenalan, definisi, tujuan,
kekuatan, kelemahan, rasional dan sebagainya.

 Penerangan mengenai tugasan
Guru perlu membuat penerangan kepada pelajar mengenai format penulisan yang dikehendaki supaya pelajar mendapat gambaran yang jelas mengenai tugasan yang diberikan.

 Mengakses dan mengumpul maklumat
Pelajar perlu mengumpul serta mengakses maklumat yang berkaitan dengan tugasan daripada pelbagai sumber termasuklah dari buku, jurnal, artikel serta internet bagi memahami secara mendalam dan meluas mengenai tugasan tersebut.

 Memproses maklumat
Pelajar perlu membuat pembacaan, menganalisis serta menghuraikan maklumat yang diperolehi secara terperinci dan sistematik.

 Melaksanakan draf penulisan
Pelajar perlu melaksanakan draf tugasan yang diberi supaya mendapat gambaran idea yang ingin dipersembahkan melalui penulisan serta membuat penyemakan bersama guru yang bertindak sebagai pemudahcara atau fasilitator.

 Mengedit draf dan kandungan penulisan
Setelah mendapat bimbingan draf penulisan daripada guru, pelajar perlu mengedit draf dan kandungan penulisan untuk penambahbaikan dan pemurnian tugasan bertulis.

 Penghasilan penulisan
Penghasilan penulisan yang terakhir adalah untuk pentaksiran yang akan dilakukan oleh guru.


FUNGSI TUGASAN BERTULIS

Terdapat beberapa fungsi yang boleh dijadikan rujukan dalam melaksanakan pentaksiran secara tugasan bertulis. Antaranya ialah :
 Menghasilkan idea, pandangan dan pendapat pemikiran yang dipersembahkan secara bertulis.
 Memberi pemahaman mendalam dan meluas mengenai tajuk yang akan dibincangkan.
 Membuahkan idea yang lebih kritis dan kreatif.
 Mengaitkan sesuatu idea dengan pengalaman yang sedia ada.
 Mengusulkan andaian baru.
 Mengemukakan soalan-soalan kendiri.
 Mengemukakan pelbagai kemungkinan yang wajar mengenai sesuatu tajuk.
 Mengesan perkembangan pelajar dalam topik yang dibincangkan.
 Menggalakkan tindak balas pelajar secara aktif kerana pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri.
 Memberi peluang kepada pelajar mengakses maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku rujukan, jurnal, artikel dan internet.
 Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

CONTOH TUGASAN BERTULIS

Terdapat pelbagai tugasan bertulis yang boleh dilaksanakan secara autentik dan pencapaian perlakuan dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara contohnya yang boleh dilaksanakan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dan Sains Sukan ialah :
 Anda dikehendaki menyatakan secara ringkas bantuanl awal dalam pertolongan cemas bagi kecederaan ringan patah dan terseliuh. Terangkan cara melaksanakan bantuan awal bagi patah dan terseliuh.
 Anda dikehendaki menyediakan manual pengurusan stor sukan atau bilik sukan.
 Anda diminta mencipta satu buletin ringkas yang padat dengan info terkini untuk diedarkan semasa Bulan Kecergasan peringkat sekolah.
 Anda diminta mencipta satu soalan berstruktur mengikut stesen untuk digunakan semasa aktiviti Pertandingan Explorace sempena Hari Kokurikulum peringkat sekolah.
 Anda diminta menganalisis dan menyenaraikan perbezaan antara lompat jauh dan lompat kijang dari aspek biomekanik.

KEKUATAN TUGASAN BERTULIS

Terdapat beberapa kekuatan dalam melaksanakan tugasan bertulis. Antaranya ialah :
 Membolehkan pelajar mengakses maklumat yang diperolehi dari pelbagai sumber.
 Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, mencabar dan menyeronokkan.
 Dapat mengadaptasi tahap penguasaan pelajar dalam pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran.
 Dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi pelajar dalam penghasilan penulisan.
 Memudahkan pelajar dalam penguasaan maklumat pembelajaran dan pencambahan idea seperti pembelajaran akses kendiri seperti membaca, menghurai dan perbincangan idea dan pendapat mereka.

KELEMAHAN TUGASAN BERTULIS

Dalam melaksanakan tugasan bertulis kepada pelajar, masih lagi terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki dan perlu penambahbaikkan. Antaranya ialah :
 Kurang sesuai dilaksanakan oleh pelajar yang kurang berpengalaman dan pelajar yang taraf pencapaian akademik yang lemah.
 Terdapat kesalahan dalam mentafsir maklumat yang diperolehi dalam tugasan bertulis.
 Idea atau pendapat yang dikemukakan dalam tugasan bertulis kurang jelas.
 Perbezaan kebolehan pelajar menyukarkan pelaksanaan tugasan bertulis.
 Tajuk tugasan bertulis mungkin berlaku pemesongan kerana taraf pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar adalah lemah.
 Pelajar yang kurang pengalaman lebih suka meniru secara langsung bahan atau bantuan yang diberikan berbanding tugasan sebenar yang menghendaki pelajar lebih bersifat kreatif dan inovatif.
 Dapatan tugasan dan komen yang diterima daripada guru boleh melemahkan semangat pelajar dan mengurangkan keyakinan diri pelajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta Sains Sukan, didapati bahawa satu anjakan paradigma perlu diaplikasikan oleh para guru dalam mentaksir pencapaian pelajar selaras dengan standard kurikulum dirangka oleh kerajaan melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang mahu melahirkan modal insan yang cemerlang dalam aspek intelek, rohani, jasmani dan emosi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
Melalui perlaksanaan pentaksiran berasaskan autentik dan perlakuan ini, tahap kognitif, psikomotor dan afektif pelajar dapat diukur dan dinilai mengikut nilai standard yang telah ditetapkan. Walaupun sistem pentaksiran tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi, satu modul uji dan ulang uji perlu dilaksanakan agar nilai standard dapat diwujudkan seterusnya menjadi sumber rujukan utama.
Tugasan bertulis adalah merupakan satu kaedah yang boleh dilaksanakan dalam mentaksir tahap penguasaan pelajar semasa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas yang lebih fokus kepada aspek pentaksiran pemikiran secara kreatif dan kritis serta belajar cara belajar.
Melalui pentaksiran, guru dapat mentaksir pelajar dan pelajar dapat menilai tahap kemampuan diri dalam penguasaan subjek atau tugasan yang diberikan. Oleh itu, keberkesanan pentaksiran berpusatkan pelajar dapat dilaksanakan secara langsung dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, pentaksiran yang dilaksanakan haruslah mempunyai skala atau norma yang standard dan boleh dijadikan sebagai sumber rujukan yang telus dan mempunyai tahap kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

RUJUKAN

Abdul Rahman Aroff dan Zakaria Kasa.(1994). Falsafah dan Konsep Pendidikan.
(Edisi Kedua).Kuala Lumpur. Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Ainon Mohd. & Abdullah Hassan. (2003). Belajar berfikir. Shah Alam: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Buck, M. M., Lund, J. L., Harisson, J. M., & Cook, C. B. (2007). Instructional strategies for secondary school physical education (6th ed.). Boston: Mc Graw Hill.

Mok Soon Sang. (2002). Ilmu pendidikan untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Teng Boon Tong.(1989). Falsafah Pendidikan. Petaling Jaya

http:// kheru2006.i8.com/teori_pengukuran_asas.htm

http://homeschooling.suite101.com/article.cfm/a_creative_writing_assignment#ixzz0LZSAUOZJ

http://www.essaytown.com/writing/assignment-writing

Pentaksiran Guru Terhadap Kemahiran Kajian Penyelidikan PelajarTajuk Artikel: Pentaksiran Guru Terhadap Kemahiran Kajian Penyelidikan Pelajar.
Penulis : Karel Stokking, Marieke van der Schaaf, Jos Jaspers, Gijsbert Erkerns.
Institusi : University of Utrecht, The Netherlands

Ulasan Jurnal :

Jurnal ini menerangkan kemahiran pentaksiran baru yang lebih kompleks dalam sesi pengajaran dan pembelajaran guru kepada pelajar yang lebih bersifat kepada pentaksiran secara autentik. Antara kemahiran tersebut ialah kemahiran membuat penyelidikan oleh para pelajar. Walaupun kajian penyelidikan pelajar ini merupakan sebahagian daripada teknik pentaksiran alternatif kepada guru, terdapat segelintir guru yang yang masih meragui ketulusan kriteria pentaksiran kajian penyelidikan pelajar kerana adakah ciri-ciri pentaksiran tersebut selaras dengan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran guru tersebut. Keraguan tersebut wujud kerana tiadanya kesahan dan kebolehpercayaan yang menyokong skala pemberiaan markah kepada hasil kerja kajian pelajar.

Secara kesimpulannya, untuk membentuk amalan pentaksiran alternatif secara profesional dan diguna pakai oleh guru-guru di sekolah, guru-guru pakar adalah dikehendaki mereka bentuk satu skoran rubrik yang standard supaya teknik pentaksiran alternatif ini dapat diaplikasikan sama ada secara ujian formatif dan ujian sumatif.

Di kebanyakkan negara, pendidikan adalah lebih menjurus kepada kemahiran baru dalam pengajaran dan pembelajaran, lebih kepada kontruktivisme dan pentaksiran alternatif seperti pentaksiran autentik dan pentaksiran perlakuan.

Menurut Linn dan rakan-rakan, dengan memberikan tugasan kepada pelajar dalam bentuk penyelidikan, kemahiran pelajar dapat dilihat semasa mereka mencari tajuk yang sesuai, menyelesaikan masalah dan memberi interaksi yang positif ketika bersama dengan guru sekiranya mereka menghadapi masalah dalam menyelesaikan tugasan tersebut.

Melalui kajian penyelidikan, pentaksiran kepada pelajar dapat dijalankan secara telus dan ianya boleh digunakan dalam kelas sebagai salah satu kaedah pengajaran guru kepada pelajarnya. Walau bagaimanapun, pendekatan yang dinyatakan oleh Linn dan rakan-rakan tidak disokong oleh Hambleton dan Murphy kerana pendapat mereka potensi pelajar tidak dapat dilihat dan dinilai dengan jelas dan tepat. Pendapat ini disokong oleh De Groot dan Baker di mana tugasan yang berasaskan kepada peperiksaan adalah diperlukan untuk menilai prestasi pelajar di akhir pembelajaran.
Isu bagaimanakah guru menilai dan metaksir tugasan penyelidikan pelajar tidak akan berakhir sehinggalah guru menyenarai dan menetapkan kriteria pentaksiran tersebut. Antara contoh pentaksiran adalah lebih menjurus kepada skoran rubrik di mana guru dapat memberikan kriteria penilaian dalam bentuk matriks yang mengandungi objektif pembelajaran dan aras pencapaian pelajar tehadap tugasan yang diberi.

Secara kesimpulannya, guru boleh menilai pelajar melalui pentaksiran berasaskan tugasan kajian penyelidikan yang diberikan oleh guru tersebut. Melalui kajian penyelidiikan ini, pentaksiran secara autentik dapat dinilai berdasarkan kepada skoran rubrik yang dibina mengikut standard oleh guru terbabit.


Perbandingan Pentaksiran Kurikulum :

Berdasarkan kepada kurikulum luar negara seperti di Britain dan Amerika Syarikat, sistem pendidikan di negara Malaysia masih lagi di tahap atau di takuk yang lama. Anjakan paradigma para guru dalam mentaksir pencapaian pelajar mula diterapkan dalam kurikulum selepas kerajaan merangka standard kurikulum melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang mahu melahirkan modal insan yang dijadikan teras pembelajaran. Berikutan kepada perubahan kurikulum tersebut, kerajaan akan membangunkan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) yang lebih menilai kepada aspek intelek, rohani, jasmani dan emosi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dalam melahirkan insan yang seimbang dalam jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Perbezaan sistem pentaksiran antara negara maju dengan Malaysia ternyata berbeza kerana sebelum ini pendidikan di Malaysia lebih banyak menilai pelajar melalui peperiksaan semata-mata. Oleh itu, sistem pentaksiran yang berpusatkan kepada pelajar diserapkan agar pelajar dapat dinilai sepanjang proses pembelajarannya. Tujuan utama perubahan ini adalah untuk memberi maklumat yang tepat, menyeluruh dan adil, menjadikan pendidikan di sekolah sesuatu yang menyeronokkan, bermakna dan tidak berorientasikan pendidikan semata-mata.

Kemajuan negara maju dalam mentaksir pelajarnya boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mentaksir pelajar kita mengikut norma yang standard dan boleh digunakan untuk jangkamasa panjang. Selain itu, norma atau skoran aspek pentaksiran juga hendaklah mempunyai aras kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi bagi membuktikan pentaksiran tersebut adalah betul.

Walaupun sistem pendidikan telah mengamalkan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) yang diterapkan dalam subjek yang berasaskan peperiksaan seperti Folio atau Tugasan Individu dalam subjek seperti Kemahiran Hidup, Sejarah, Geografi, Pendidikan Seni dan Visual dan sebagainya, masih lagi terdapat keraguan antara pelajar, ibu bapa dan masyarakat dalam mempersoalkan kemampuan pentaksiran guru dalam menilai tugasan tersebut. Walaupun telah diberikan skema jawapan, keraguaan itu masih lagi menggangu pemikiran tahap pelajar, ibu bapa dan masyarakat.


Kekuatan dan Kelemahan :

Walaupun terdapat perbezaan pandapat antara Linn dan rakan dengan Hambleton dan Murphy, didapati bahawa pentaksiran adalah satu alat untuk menilai tahap prestasi pelajar melalui tugasan yang diberikan berbentuk kajian penyelidikan atau di Malaysia di peringkat sekolah di panggil folio manakala di peringkat institute pengajian tinggi kajian penyelidikan ini dipanggil dengan tesis atau kertas projek atau disertasi.
Keraguan dalam menilai kajian penyelidikan dikatakan faktor utama mengapa ada segelintir guru yang tidak yakin menggunakan system pentaksiran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka semasa dalam kelas. Selain itu, faktor ketelusan dan kejujuran guru dalam menilai dan mentaksir tahap prestasi pelajar di samping kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran dijadikan kayu ukur sama ada ianya boleh mencapai tahap objektif dan matlamat yang telah ditetapkan oleh guru tersebut. Rentetan daripada itu, satu skoran rubrik haruslah dibina secara standard dalam memastikan pentaksiran adalah mencapai objektifnya. Sebahagian daripada pentaksiran adalah tugasan dan pentaksiran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana, tugasan kajian penyelidikan direka, dibina dan dibentuk untuk memberi motivasi kepada pelajar. Selain itu, ia membentuk guru supaya peka mengenai permasalahan pembelajaran dan dapat memberi pelajar maklumbalas yang berguna.

Penutup dan Kesimpulan

Berdasarkan kepada jurnal di atas didapati bahawa guru diharapkan dapat mengaplikasikan sistem pentaksiran autentik dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru digalakkan membuat penambahbaikkan terutamanya kualiti amalan pentaksiran guru supaya lebih eksplisit dan ada standard skoran rubrik ataupun standard dokumentasi. Selain itu, skoran tersebut hendaklah mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi selain penerimaan dan penggunaan pentaksiran adalah secara praktikal.
Untuk membina standard pentaksiran yang lebih baik, satu kajian secara empirikal haruslah dilaksanakan. Sebagai contoh, tugasan kajian penyelidikan adalah merupakan salah satu alat pengukuran yang berasaskan kepada pentaksiran.


Rujukan

http:// kheru2006.i8.com/teori_pengukuran_asas.htm

Teng Boon Tong.(1989). Falsafah Pendidikan. Petaling Jaya

Abdul Rahman Aroff dan Zakaria Kasa.(1994). Falsafah dan Konsep Pendidikan. (Edisi Kedua).Kuala Lumpur. Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Stokking. K,Van Der Schaaf.M, Jaspers.J, Erkens.G. (2004). Teachers’ Assessment of Students’ Research Skills. British Educational Research Journal, 30, 93-116

KERANGKA CADANGAN PENNYELIDIKANKajian yang dicadangkan amat menarik kerana terdapat di sekolah yang mengamalkan tempe utk perkembangan dan prestasi atlet. Kebiasaannya tempe akan diberikan kepada atlet semasa separuh masa dalam sesuatu pertandingan contohnya dalam permainan bola sepak.

OBJEKTIF
a. Mengenalpasti kandungan nutrien dalam soya.
b. Mengenalpasti kemampuan nutrien dalam soya bagi meningkatkan prestasi atlit.
c. Mengenalpasti kriteria permainan yang sesuai dengan kandungan nutrien dalam soya.

PERSOALAN
a. Apakah kandungan nutrien dalam soya?
b. Sejauhmanakah kandungan nutrien dalam soya membantu prestasi atlit?
c. Apakah kriteria permainan yang sesuai dengan kandungan nutrien dalam soya?

Sunday, March 20, 2011

BAHAN BANTU MENGAJAR (IKATAN DAN SIMPULAN)

1.0 MAKLUMAT BAHAN BANTU MENGAJAR

Tajuk pembelajaran yang dimuatkan dalam bahan bantu mengajar iaitu ikatan dan simpulan. Terdapat lapan sub topik dalam bahan bantu mengajar ini iaitu objektif, pengenalan, simpulan manuk, simpulan buku sila, simpulan tindih kasih, simpulan rama-rama, situasi penggunaan dan kesimpulan.


1.1 OBJEKTIF

Di sepanjang pengajaran dan pembelajaran, pelajar-pelajar dapat :

Psikomotor :
Melakukan ikatan dan simpulan Tindih Kasih, Manuk, Rama-Rama dan Buku Sila dengan teknik dan cara yang betul.

Kognitif :
Menyatakan secara lisan fungsi dan kegunaan ikatan dan simpulan mengikut situasi tertentu dengan betul.

Afektif :
Menunjukkan sifat bekerjasama dan kesungguhan dalam melaksanakan tugasan yang diberikan.


1.2 PENGENALAN


Simpulan dan ikatan telah digunakan sejak berabad-abad lamanya. Sukar di kesan, siapakah yang mula-mula menggunakan simpulan dan ikatan ini. Dipercayai penduduk Mesir menggunakan tali lebih kurang 5000 tahun yang lepas. Dianggarkan terdapat lebih kurang 3000 jenis ikatan. Tali digunakan pada sepanjang masa, tempat dan keadaan, seperti pelabuhan, penggunaan khas, perhiasan dan kegiatan luar. Terdapat empat definisi yang perlu diketahui tentang simpulan dan ikatan.

i. Simpulan (knotting)

Biasanya simpulan menggunakan tali yang kecil dan sederhana saiznya. Digunakan pada benda-benda kecil dan sederhana. Contoh simpulan seperti buku sila, tindih kasih, simpul himpit dan lilit dua simpul.

ii. Ikatan (lashing)

Ikatan digunakan untuk mengikat kayu, buluh, tiang, dan papan untuk membuat jambatan, tiang bendera, menara dan sebagainya. Contoh ikatan seperti ikatan seraya, ikatan serong, ikatan silang gunting dan lilit balak

iii. Sambat (splicing)

Sambat digunakan untuk menyambung dua tali dan membuat sesuatu peralatan. Menyambung dua tali dengan menggunakan sambat adalah baik dan selamat semasa digunakan. Contoh sambat seperti sambat balik, sambat pendek dan sambat mata.

iv. Mematikan hujung tali (whipping)

Seseorang pengakap tidak menggunakan tali sebelum tali itu di matikan. Ia bertujuan supaya tali tidak terburai di hujungnya. Contoh ikatan seperti lilit pemati biasa, lilit pemati selit dan sambat balik.


1.3 SIMPULAN MANUK

Ikatan ini digunakan untuk mengikat tali pada kayu balak, tiang atau pancang.• Ia berfungsi sebagai permulaan dan penamat atau untuk mematikan ikatan seraya, ikatan silang gunting, ikatan lantai, ikatan silang nombor lapan. Ikatan ini juga digunakan untuk membuat gejet.


1.4 SIMPULAN BUKU SILA


Simpulan buku sila digunakan untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan merupakan simpulan yang tegap serta tidak mudah lucut. Ia juga digunakan untuk mengikat benda-benda kecil seperti mengikat layar kapal, bungkusan, mematikan simpulan pada anduh, dan mengikat khemah yang dilipat.


1.5 SIMPULAN TINDIH KASIH

Simpulan tindih kasih digunakan untuk membuat tanjul yang tidak boleh mencerut. Ia juga digunakan untuk kerja-kerja menyelamat iaitu dengan cara mengikatkan tali pada pinggang. Simpulan ini berperanan sebagai penghubung kepada tali sebagai contoh mendirikan ampaian, penyambung kepada khemah.


1.6 SIMPULAN RAMA-RAMA


Simpulan ini dianggap sebagai suatu simpulan yang paling selamat, kuat, dan mudah terikat. Simpul ini mudah terikat di tengah sebuah tali apabila anda tidak memiliki tambatan akhir. Jika ikatkan simpulan rama-rama ini di hujung tali, ikatkan sebuah stopper knot bebas (contohnya simpulan angka no.8) ke hujung tali untuk memastikan keselamatan.


1.7 SITUASI PENGGUNAAN


Pelajar dikehendaki membentuk kumpulan yang mengandungi lima orang dalam satu kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki membuat gajet seperti rak kasut, tempat pinggan mangkuk, ampaian atau lain-lain gajet mengikut kreativiti kumpulan. Gajet yang dibuat perlu menggunakan kemahiran simpulan dan ikatan yang telah dipelajari.

1.8 KESIMPULAN

Secara kesimpulan ikatan dan simpulan dapat dibahagikan kepada beberapa penggunaannya seperti mendaki, kehidupan seharian, memancing, seni, pengakap, mencari dan menyelamat serta bidang perkapalan dan sebagainya.

2.0 PROSEDUR PELAKSANAAN

Prosedur pelaksanaan bahan bantu mengajar ini amat mudah dan mesra pengguna serta mempunyai maklumat pembelajaran yang berkesan. Guru hanya perlu mengikut arahan yang tertera di software dalam proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Semua maklumat berkaitan sub tajuk pembelajaran terkandung dalam software ini berserta dengan paparan video yang memudahkan pelajar memahami dan mengikuti ansur maju dalam sesi amali. Berikut adalah rancangan pengajaran dan pembelajaran yang terkandung di dalam software ini.

Tajuk Pembelajaran : Rekreasi (Ikatan dan Simpulan).
Fokus Pembelajaran : Kemahiran ikatan dan simpulan Manuk (Clove Hitch),
Tindih Kasih (Bowline), Buku Sila (Reef Knot) dan
Rama-Rama (Buterfly).
Pengetahuan awal murid : Pelajar pernah melibatkan diri dalam aktiviti
perkhemahan.
Objktif Pembelajaran : Di sepanjang pengajaran dan pembelajaran, pelajar-
pelajar dapat :
Psikomotor : i) Melakukan ikatan dan simpulan Tindih Kasih,
Manuk, Rama-Rama dan Buku Sila dengan teknik dan
cara yang betul.
Kognitif : i) Menyatakan secara lisan fungsi dan kegunaan
ikatan dan simpulan mengikut situasi tertentu
dengan betul.
Afektif : i) Menunjukkan sifat bekerjasama dan kesungguhan
dalam melaksanakan tugasan yang diberikan.
Persediaan Pelajar : Tali.
Persediaan guru : Alat bantu mengajar (Komputer, LCD, Slaid, Video,
Tali dan lembaran kerja)

Set Induksi
i.Pelajar dipaparkan dengan gambar situasi perkhemahan, memancing, dan mendaki agar menarik perhatian pelajar terhadap topik yang akan diajar.
ii.Guru bertanyakan apakah kemahiran-kemahiran yang penting dalam situasi yang disaksikan oleh pelajar.

Langkah 1 : Pengenalan
i.Guru menerangkan jenis-jenis tali untuk membuat ikatan dan simpulan.
ii.Guru menerangkan jenis-jenis ikatan dan simpulan serta fungsi dan peranannya mengikut keadaan.
iii.Kemahiran ikatan dan simpulan Manuk, Tindih Kasih, Seraya dan Rama-Rama diberikan penekanan kerana ia merupakan kemahiran yang akan dipelajari.
iv.Cara penjagaan tali juga diterangkan oleh guru kepada pelajar.
(*Kesemua maklumat ditayangkan menggunakan slaid dengan gambar-gambar menyokong perincian penerangan oleh guru)

Langkah 2 : Ikatan dan Simpulan Manuk (Clove Hitch)
i.Pelajar dipaparkan dengan langkah-langkah membuat ikatan dan simpulan Manuk.
ii.Setelah tayangan tersebut pelajar dikehendaki mengaplikasinya dengan mengikuti langkah-langkah yang disaksikan.
iii.Paparan diulang sekiranya pelajar tidak memahami cara membuat simpulan tersebut dan guru serta buddy system turut membantu kepada pelajar yang lemah.
iv.Setelah kesemua pelajar dapat menguasi kemahiran tersebut, guru menerangkan pula kemahiran ikatan dan simpulan seterusnya.


Langkah 3 : Ikatan dan Simpulan Tindih Kasih (Bowline)
i.Pelajar dipaparkan dengan langkah-langkah membuat ikatan dan simpulan Tindih Kasih.
ii.Setelah tayangan tersebut pelajar dikehendaki mengaplikasinya dengan mengikuti langkah-langkah yang disaksikan.
iii.Paparan diulang sekiranya pelajar tidak memahami cara membuat simpulan tersebut dan guru serta buddy system turut membantu kepada pelajar yang lemah.
iv.Setelah kesemua pelajar dapat menguasi kemahiran tersebut, guru menerangkan pula kemahiran ikatan dan simpulan seterusnya.

Langkah 4 : Ikatan dan Simpulan Rama-Rama (Buterfly)
i.Pelajar dipaparkan dengan langkah-langkah membuat ikatan dan simpulan Rama-Rama.
ii.Setelah tayangan tersebut pelajar dikehendaki mengaplikasinya dengan mengikuti langkah-langkah yang disaksikan.
iii.Paparan diulang sekiranya pelajar tidak memahami cara membuat simpulan tersebut dan guru serta buddy system turut membantu kepada pelajar yang lemah.
iv.Setelah kesemua pelajar dapat menguasi kemahiran tersebut, guru menerangkan pula kemahiran ikatan dan simpulan seterusnya.

Langkah 5 : Ikatan dan Simpulan Buku Sila (Reef Knot)
i.Pelajar dipaparkan dengan langkah-langkah membuat ikatan dan simpulan Buku Sila.
ii.Setelah tayangan tersebut pelajar dikehendaki mengaplikasinya dengan mengikuti langkah-langkah yang disaksikan.
iii.Paparan diulang sekiranya pelajar tidak memahami cara membuat simpulan tersebut dan guru serta buddy system turut membantu kepada pelajar yang lemah.
iv.Setelah kesemua pelajar dapat menguasi kemahiran tersebut, guru meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran dengan situasi sebenar melalui paparan.

Kemuncak
i.Pelajar perlu membuat ikatan dan simpulan yang sesuai berdasarkan situasi yang dipaparkan melalui gambar dan video.
ii.Terdapat beberapa gambar situasi dan video yang memerlukan pelajar berfikir sebelum membuat keputusan jenis ikatan dan simpualan yang perlu dibuat berdasarkan paparan tersebut.
iii.Guru memilih pelajar untuk menerangkan jenis ikatan dan simpulan yang dilakukan berdasarkan situasi yang dipaparkan.
iv.Guru perlu memantau hasil kerja pelajar dan memberikan pengukuhan berkaitan fungsi dan peranan ikatan dan simpulan.

Penutup
i.Guru bertanyakan soalan kepada pelajar berkaitan ikatan dan simpulan yang telah dipelajari.
ii.Guru memilih pelajar secara rawak untuk menunjukkan ikatan dan simpulan yang telah dipelajari dan membuka soalan kepada pelajar sekiranya terdapat kemuskilan.
iii.Guru memberikan lembaran kerja berkaitan kemahiran ikatan dan simpulan yang dipelajari untuk diselesikan oleh pelajar di rumah sebagai pengukuhan pembelajaran.


3.0 STRATEGI PELAKSANAAN

Strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam bahan bantu mengajar ini melalui tiga kaedah iaitu secara kuliah, tunjuk cara atau demostrasi dan berasakan pelajar (kendiri).

i. Kaedah Kuliah
Kaedah kuliah digunakan oleh guru secara aktif yang mana semasa penyampaian pelajar dibenarkan untuk bertanya sekiranya terdapat kemusykilan dan permasalahan berkaitan dengan tajuk pembelajaran. Interaksi dua hala perlu diwujudkan agar pembelajaran aktif dapat diterapkan. Bagi menjadikan maklumat yang disampaikan menarik, guru perlu menggunakan kreativiti dalam bahan bantu mengajar seperti video, paparan slaid, grafik animasi dan sebagainya. Guru perlu menyampaikan maklumat penting sahaja dan ia perlu disokong oleh bahan bantu mengajar.

ii. Kaedah Demonstrasi atau Tunjuk Cara
Kaedah ini membolehkan pelajar melihat secara langsung sesuatu tugasan dilaksanakan sekaligus mengetahui cara, teknik, objektif atau matlamat tugasan yang diberikan. Maklumat yang ingin disampaikan boleh ditunjukkan melalui video, grafik dengan iringan muzik agar ia menjadi lebih menarik minat pelajar. Hasil daripada paparan tersebut pelajar dapat melihat sendiri contoh sesuatu kemahiran atau prosedur sebenar dilaksanakan dan secara tidak langsung pelajar dapat mengikuti contoh yang telah diperhatikan dengan baik.

iii. Berasaskan Pelajar (Kendiri)
Walaupun semasa proses penerangan kaedah kuliah digunakan, namun pelajar perlu melakukan tugasan secara kendiri yang mana pelajar dapat menilai sendiri tugasan yang dilaksanakan. Penerangan awal hanya maklumat penting sahaja dan selebihnya pelajar perlu melakukan tugasan secara maksimum. Semasa pelajar melakukan tugasan, guru perlu memantau dan memberi teguran sekiranya ada kesalahan yang dilakukan. Buddy system juga berperanan dalam membantu pelajar belajar kemampuan pelajar dalam melaksanakan tugasan yang adalah berbeza.

iv. Penemuan Terbimbing
Hasil daripada pemerhatian dan amali yang dilakukan oleh pelajar, pelajar dikehendaki menyesuaikan tugasan dengan situasi yang diberikan oleh guru. Kaedah ini dikenali sebagai penemuan terbimbing atau kaedah limitasi (Bilbrough & Jones, 1968). Dengan kaedah ini ia dapat memberikan pelajar banyak peluang untuk meluahkan perasaan, mencuba dan menjadi kreatif tetapi perlakuan dihadkan dengan tugas yang diberi oleh guru. Melalui pendekatan dapat mengembangkan tahap kognitif sekaligus memupuk pembangunan arah kendiri.


4.0 FAEDAH BAHAN BANTU MENGAJAR

Terdapat beberapa faedah penggunaan bahan bantu mengajar ini yang mana diharapkan ia dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta memberikan hasil yang baik kepada pelajar dan guru.
i.Menyediakan satu panduan perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang mudah serta dapat mengoptimumkan penggunaan masa guru dan pelajar.
ii.Memberikan keselesaan kepada pelajar untuk belajar dan meneroka ilmu pengetahuan secara berkesan.
iii.Membolehkan para pelajar berdikari dalam melakukan aktiviti tertentu untuk memenuhi sebarang tugasan.
iv.Mencetuskan satu perbincangan yang menarik di kalangan pelajar dan guru.
v.Memberi pengetahuan dan kemahiran mengenai kepentingan dan komponen sistem komputer dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kepada guru.

E. PENUTUP

Secara kesimpulannya bahan bantu mengajar ini sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ikatan dan simpula. Bagi menggunakan bahan ini, guru perlulah mengikut arahan yang tertera dalam software agar proses pengajaran dan pembelajaran akan memberikan hasil yang bermakna. Penggunaan komputer dalam bahan bantu mengajar ini dapat menimbulkan minat pelajar dan daya usaha para pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Penggunaan bahan bantu mengajar ini memberi manfaat kepada guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana menjimatkan masa serta dapat digunakan masa pengajaran secara keseluruhan. Penggunaan bahan bantu mengajar ini juga dapat mewujudkan pembelajaran kendiri dan meningkatkan motivasi serta memberi peluang yang sama terhadap semua pelajar yang mempunyai pelbagai keupayaan. Falsafah pengajaran berfokuskan pelajar menghasilkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap pembelajarannya. Guru akan menyediakan masalah dan masalah tersebut akan diselesaikan oleh pelajar. Pelajar akan berusaha dan berfikir dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan sekaligus membentuk pembangunan kognitif pelajar.


KRITIKAN JURNAL : Amateur Body builder Self-Concept: An Exploratory Examination

A. MAKLUMAT ARTIKEL

Tajuk : Amateur Bodybuilder Self-Concept: An Exploratory Examination
Nama Penulis : Jeanne Mekolichick, Radford University Department of Sociology
and Anthropology
Nama Jurnal : Sociology of Sport Online


B. ULASAN ARTIKEL

Kajian yang dilakukan oleh penyelidik adalah untuk menilai konsep kendiri pada atlet bina badan amatur. Dalam kajian ini beberapa persatuan telah mengambil bahagian dalam kajian yang telah dijalankan. Kaedah kajian ini dilakukan melalui pos. Terdapat tiga hipotesis telah dikemukan dalam kajian yang dilakukan ini. Pertama, apabila ahli bina badan merasakan identiti diri sangat penting, maka darjah ketulenan terhadap identiti akan meningkat. Kedua, apabila ahli bina badan merasakan identiti sangat penting, maka darjah menghargai pengalaman diri akan meningkat. Ketiga, apabila ahli bina badan merasakan identiti sangat penting, maka darjah menghargai pengalaman diri akan meningkat.C. ISU UTAMA

Kajian ini dilakukan ke atas lima orang atlet bina badan Kebangsaan Amerika Syarikat yang mana kaedah sampel secara rawak digunakan bagi mendapatkan data kajian.
Kajian ini dijalankan menggunakan tiga alat iaitu Skala Rosenberg Self-Esteem bagi menguji Self-Esteem (harga diri) atlet. Skala Self-Mastery pula digunakan bagi menguji Self-Efficacy dan untuk menguji Psychological Centrality penguji mengemukan beberapa soalan untuk mendapatkan tahap sebenar atlet tersebut dalam pembentukan konsep kendiri atlet.


D. FAKTOR KEKUATAN DAN KELEMAHAN

Kajian ini melibatkan 615 orang ahli NBBA. Kajian ini menggunakan kaedah pos. Borang pertama dalam pra ujian telah dihantar pada awal bulan September, kemudian selang empat minggu borang soal selidik kedua dihantar untuk mendapatkan maklumat. Soal selidik yang berjaya menemui sasaran ialah 553. Jumlah keseluruhan 193 instrumen diterima dan hanya 190 yang dapat digunkan untuk mendapatkan data.


E. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Selepas semua kajian mengenai konsep kendiri dijalankan, keputusan mendapati bahawa beza umur atlit yang diambil ialah antara 17 hingga 76 tahun iaitu kira-kira 33.9 tahun. Tahap pendidikan atlit merangkumi taraf sekolah tinggi, penuntut kolej, penuntut sekolah teknik, pemegang ijazah pertama yang mempunyai pendapatan antara 40-60,000 US dollar setahun. Hasil kajian menunjukkan hipotesis pertama iaitu apabila ahli bina badan merasakan identiti diri sangat penting, maka darjah ketulenan terhadap identiti akan meningkat dan ia amat disokong berdasarkan dapatan kajian. Kedua, apabila ahli bina badan merasakan identiti sangat penting, maka darjah menghargai pengalaman diri akan meningkat dan ia amat tidak signifikan dengan dapatan kajian tersebut. Ketiga, apabila ahli bina badan merasakan identiti sangat penting, maka darjah menghargai pengalaman diri akan meningkat ia juga amat tidak signifikan dengan dapatan kajian.

Wednesday, September 8, 2010

JAWAPAN LATIHAN PJPK

Kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi berikut adalah jawapan soalan tugasan PJPK sempena cuti hari raya. Diharap anda dapat menilai kemampuan diri sendiri sejauh mana tahap pengetahuan dan kefahaman sepanjang mengikuti kelas PJPK. Suka saya ingatkan bahawa belajar PJPK untuk kehidupan seharian dan ia amat berguna untuk menghadapi kehidupan seharian dalam menempuhi kehidupan yang mendatang. Doa saya semoga anda dapat menjawab dengan jayanya dalam peperiksaan percubaan SPM dan peperiksaan sebenar SPM. Selamat Hari Raya Maaf zahir Batin, saya dengan rendah diri memohon maaf sekiranya sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran terdapat kesalahan yang saya lakukan sama ada sengaja atau tidak dan sesungguhnya saya insan yang banyak melakukan kesilapan.

JAWAPAN SOALAN LATIHAN PJPK (TUGASAN CUTI HARI RAYA) SET 1

1 C 26 B
2 B 27 D
3 C 28 B
4 A 29 B
5 D 30 A
6 C 31 C
7 A 32 C
8 A 33 B
9 B 34 A
10 D 35 C
11 C 36 C
12 A 37 C
13 D 38 D
14 C 39 B
15 B 40 C
16 B 41 B
17 A 42 A
18 B 43 C
19 C 44 C
20 D 45 B
21 B 46 B
22 C 47 C
23 A 48 D
24 B 49 D
25 C 50 BJAWAPAN SOALAN LATIHAN PJPK (TUGASAN CUTI HARI RAYA) SET 2

1 D
2 C 31 A
3 B 32 D
4 C 33 A
5 D 34 C
6 A 35 D
7 C 36 D
8 D 37 A
9 B 38 B
10 B 39 A
11 D 40 A
12 C 41 C
13 C 42 B
14 B 43 D
15 D 44 C
16 C 45 A
17 C 46 B
18 D 47 D
19 A 48 D
20 D 49 D
21 B 50 B
22 D
23 A
24 A
25 D
26 D
27 C
28 C
29 B
30 D

Monday, August 9, 2010

KAJIAN: DALAM PROSES

1.0 TAJUK

Kajian Faktor Guru, Kandungan Kurikulum, Objektif Pengajaran, Masa Pengajaran, Kemudahan Peralatan Yang Boleh Mempengaruhi Tahap Minat Pelajar Tingkatan 1 MRSM Bentong Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

2.0 PENYATAAN MASALAH

Pendidikan di Malaysia telah banyak berubah dan kini ianya bertambah mantap terutama dalam awal abad ke-21 ini. Perubahan ini selaras dengan perkembangan ekonomi negara yang sedang meningkat dari semasa ke semasa. Pendidikan dan masyarakat tidak boleh dipisahkan, sama ada di negara maju, negara membangun mahupun negara mundur. Berdasarkan perkara tersebut, maka kerajaan terus membiayai institusi pendidikan dengan kepercayaan bahawa pendidikan itu ialah alat untuk membawa kemajuan yang sejajar dengan kehendak dan aspirasi sesuatu masyarakat mengikut perkembangan semasa.
Sebagai sebuah negara ketiga yang sedang maju, Malaysia perlu menempuhi pelbagai jenis pembangunan termasuk bidang pendidikan. Walau bagaimanapun, mutu pendidikan negara perlu ditentukan oleh nilai dan kehendak masyarakat itu sendiri. Bagi masyarakat Malaysia, kriteria bagi mutu pendidikan ialah pendidikan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial (JERIS) iaitu mampu menghasilkan masyarakat yang percaya kepada tuhan, bersatu padu, berketrampilan, memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu, bertanggungjawab, bermotivasi dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Negara (1987). Konsep ini merupakan lanjutan dari Dasar Pelajaran Kebangsaan. Sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar seperti latar belakang seseorang pelajar serta tahap potensi dan intelek individu. Ia juga turut dikaitkan dengan pengajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Selain itu, keputusan yang agak mengecewakan ialah masih terdapat sekolah- sekolah tertentu yang beranggapan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan kurang penting dan menggunakan waktu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk mengajar mata pelajaran peperiksaan. Ini menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia pada umumnya tidak menghiraukan isu-isu yang berkaitan dengan Pendidikan Jasmani kerana ia melibatkan mata pelajaran bukan untuk peperiksaan. Justeru, ada di kalangan ibu bapa yang inginkan anak-anak mereka memberi tumpuan hanya dalam bidang akademik tanpa mengira tentang kesihatan fizikal (Zainun Ishak, 1995).
Ramai yang beranggapan bahawa pelajar-pelajar aliran sains kurang memberi tumpuan terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Mereka dikatakan lebih menumpukan kepada pelajaran yang ada kaitan dengan peperiksaan. Manakala pelajar-pelajar aliran sastera pula dikatakan mempunyai masa dan minat yang lebih terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang diajar di sekolah.


3.0 PERSOALAN KAJIAN

1. Sejauhmanakah faktor guru, kandungan kurikulum, objektif pengajaran, masa pengajaran, kemudahan peralatan mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan terhadap pelajar tingkatan 1 MRSM Bentong?

2. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara guru dengan kemudahan peralatan yang mempengaruhi minat pelajar tingkatan 1 MRSM Bentong dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan?

3. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor guru, kandungan kurikulum, objektif pengajaran, masa pengajaran, kemudahan peralatan dengan dengan guru lelaki dan guru perempuan?

4.0 HIPOTESIS KAJIAN


Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara guru dengan kemudahan peralatan yang mempengaruhi minat pelajar tingkatan 1 MRSM Bentong dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Ho2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor guru, kandungan kurikulum, objektif pengajaran, masa pengajaran, kemudahan peralatan dengan dengan guru lelaki dan guru perempuan.