BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, June 14, 2011

Pentaksiran Guru Terhadap Kemahiran Kajian Penyelidikan PelajarTajuk Artikel: Pentaksiran Guru Terhadap Kemahiran Kajian Penyelidikan Pelajar.
Penulis : Karel Stokking, Marieke van der Schaaf, Jos Jaspers, Gijsbert Erkerns.
Institusi : University of Utrecht, The Netherlands

Ulasan Jurnal :

Jurnal ini menerangkan kemahiran pentaksiran baru yang lebih kompleks dalam sesi pengajaran dan pembelajaran guru kepada pelajar yang lebih bersifat kepada pentaksiran secara autentik. Antara kemahiran tersebut ialah kemahiran membuat penyelidikan oleh para pelajar. Walaupun kajian penyelidikan pelajar ini merupakan sebahagian daripada teknik pentaksiran alternatif kepada guru, terdapat segelintir guru yang yang masih meragui ketulusan kriteria pentaksiran kajian penyelidikan pelajar kerana adakah ciri-ciri pentaksiran tersebut selaras dengan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran guru tersebut. Keraguan tersebut wujud kerana tiadanya kesahan dan kebolehpercayaan yang menyokong skala pemberiaan markah kepada hasil kerja kajian pelajar.

Secara kesimpulannya, untuk membentuk amalan pentaksiran alternatif secara profesional dan diguna pakai oleh guru-guru di sekolah, guru-guru pakar adalah dikehendaki mereka bentuk satu skoran rubrik yang standard supaya teknik pentaksiran alternatif ini dapat diaplikasikan sama ada secara ujian formatif dan ujian sumatif.

Di kebanyakkan negara, pendidikan adalah lebih menjurus kepada kemahiran baru dalam pengajaran dan pembelajaran, lebih kepada kontruktivisme dan pentaksiran alternatif seperti pentaksiran autentik dan pentaksiran perlakuan.

Menurut Linn dan rakan-rakan, dengan memberikan tugasan kepada pelajar dalam bentuk penyelidikan, kemahiran pelajar dapat dilihat semasa mereka mencari tajuk yang sesuai, menyelesaikan masalah dan memberi interaksi yang positif ketika bersama dengan guru sekiranya mereka menghadapi masalah dalam menyelesaikan tugasan tersebut.

Melalui kajian penyelidikan, pentaksiran kepada pelajar dapat dijalankan secara telus dan ianya boleh digunakan dalam kelas sebagai salah satu kaedah pengajaran guru kepada pelajarnya. Walau bagaimanapun, pendekatan yang dinyatakan oleh Linn dan rakan-rakan tidak disokong oleh Hambleton dan Murphy kerana pendapat mereka potensi pelajar tidak dapat dilihat dan dinilai dengan jelas dan tepat. Pendapat ini disokong oleh De Groot dan Baker di mana tugasan yang berasaskan kepada peperiksaan adalah diperlukan untuk menilai prestasi pelajar di akhir pembelajaran.
Isu bagaimanakah guru menilai dan metaksir tugasan penyelidikan pelajar tidak akan berakhir sehinggalah guru menyenarai dan menetapkan kriteria pentaksiran tersebut. Antara contoh pentaksiran adalah lebih menjurus kepada skoran rubrik di mana guru dapat memberikan kriteria penilaian dalam bentuk matriks yang mengandungi objektif pembelajaran dan aras pencapaian pelajar tehadap tugasan yang diberi.

Secara kesimpulannya, guru boleh menilai pelajar melalui pentaksiran berasaskan tugasan kajian penyelidikan yang diberikan oleh guru tersebut. Melalui kajian penyelidiikan ini, pentaksiran secara autentik dapat dinilai berdasarkan kepada skoran rubrik yang dibina mengikut standard oleh guru terbabit.


Perbandingan Pentaksiran Kurikulum :

Berdasarkan kepada kurikulum luar negara seperti di Britain dan Amerika Syarikat, sistem pendidikan di negara Malaysia masih lagi di tahap atau di takuk yang lama. Anjakan paradigma para guru dalam mentaksir pencapaian pelajar mula diterapkan dalam kurikulum selepas kerajaan merangka standard kurikulum melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang mahu melahirkan modal insan yang dijadikan teras pembelajaran. Berikutan kepada perubahan kurikulum tersebut, kerajaan akan membangunkan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) yang lebih menilai kepada aspek intelek, rohani, jasmani dan emosi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dalam melahirkan insan yang seimbang dalam jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Perbezaan sistem pentaksiran antara negara maju dengan Malaysia ternyata berbeza kerana sebelum ini pendidikan di Malaysia lebih banyak menilai pelajar melalui peperiksaan semata-mata. Oleh itu, sistem pentaksiran yang berpusatkan kepada pelajar diserapkan agar pelajar dapat dinilai sepanjang proses pembelajarannya. Tujuan utama perubahan ini adalah untuk memberi maklumat yang tepat, menyeluruh dan adil, menjadikan pendidikan di sekolah sesuatu yang menyeronokkan, bermakna dan tidak berorientasikan pendidikan semata-mata.

Kemajuan negara maju dalam mentaksir pelajarnya boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mentaksir pelajar kita mengikut norma yang standard dan boleh digunakan untuk jangkamasa panjang. Selain itu, norma atau skoran aspek pentaksiran juga hendaklah mempunyai aras kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi bagi membuktikan pentaksiran tersebut adalah betul.

Walaupun sistem pendidikan telah mengamalkan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) yang diterapkan dalam subjek yang berasaskan peperiksaan seperti Folio atau Tugasan Individu dalam subjek seperti Kemahiran Hidup, Sejarah, Geografi, Pendidikan Seni dan Visual dan sebagainya, masih lagi terdapat keraguan antara pelajar, ibu bapa dan masyarakat dalam mempersoalkan kemampuan pentaksiran guru dalam menilai tugasan tersebut. Walaupun telah diberikan skema jawapan, keraguaan itu masih lagi menggangu pemikiran tahap pelajar, ibu bapa dan masyarakat.


Kekuatan dan Kelemahan :

Walaupun terdapat perbezaan pandapat antara Linn dan rakan dengan Hambleton dan Murphy, didapati bahawa pentaksiran adalah satu alat untuk menilai tahap prestasi pelajar melalui tugasan yang diberikan berbentuk kajian penyelidikan atau di Malaysia di peringkat sekolah di panggil folio manakala di peringkat institute pengajian tinggi kajian penyelidikan ini dipanggil dengan tesis atau kertas projek atau disertasi.
Keraguan dalam menilai kajian penyelidikan dikatakan faktor utama mengapa ada segelintir guru yang tidak yakin menggunakan system pentaksiran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka semasa dalam kelas. Selain itu, faktor ketelusan dan kejujuran guru dalam menilai dan mentaksir tahap prestasi pelajar di samping kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran dijadikan kayu ukur sama ada ianya boleh mencapai tahap objektif dan matlamat yang telah ditetapkan oleh guru tersebut. Rentetan daripada itu, satu skoran rubrik haruslah dibina secara standard dalam memastikan pentaksiran adalah mencapai objektifnya. Sebahagian daripada pentaksiran adalah tugasan dan pentaksiran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana, tugasan kajian penyelidikan direka, dibina dan dibentuk untuk memberi motivasi kepada pelajar. Selain itu, ia membentuk guru supaya peka mengenai permasalahan pembelajaran dan dapat memberi pelajar maklumbalas yang berguna.

Penutup dan Kesimpulan

Berdasarkan kepada jurnal di atas didapati bahawa guru diharapkan dapat mengaplikasikan sistem pentaksiran autentik dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru digalakkan membuat penambahbaikkan terutamanya kualiti amalan pentaksiran guru supaya lebih eksplisit dan ada standard skoran rubrik ataupun standard dokumentasi. Selain itu, skoran tersebut hendaklah mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi selain penerimaan dan penggunaan pentaksiran adalah secara praktikal.
Untuk membina standard pentaksiran yang lebih baik, satu kajian secara empirikal haruslah dilaksanakan. Sebagai contoh, tugasan kajian penyelidikan adalah merupakan salah satu alat pengukuran yang berasaskan kepada pentaksiran.


Rujukan

http:// kheru2006.i8.com/teori_pengukuran_asas.htm

Teng Boon Tong.(1989). Falsafah Pendidikan. Petaling Jaya

Abdul Rahman Aroff dan Zakaria Kasa.(1994). Falsafah dan Konsep Pendidikan. (Edisi Kedua).Kuala Lumpur. Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Stokking. K,Van Der Schaaf.M, Jaspers.J, Erkens.G. (2004). Teachers’ Assessment of Students’ Research Skills. British Educational Research Journal, 30, 93-116

0 comments: